آدرس : مرکزخرید پالادیوم ، طبقه سوم میانی ، واحد ۳۱۸

شماره تماس : 

۲۲۶۶۱۰۴۸