مرکز ارزيابي تندرستي و تناسب اندام

(رکورد سلامتي)
مشاوره با متخصص پزشکي – ورزشي به منظور ارزيابي سطح سلامت و شناسايي نقاط قوت و ضعف جسماني در قالب تنظيم يک برنامه ي تمريني، نقش اساسي در ايجاد رکوردي متفاوت بر سلامت شما دارد.

 

 

دیدگاه ها غیر فعال هستند