Author: Palladium Mall

CRM خدمات

خدمات CRM (شرح خدمات مدیریت ارتباط با مشتریان ) منظور از خدمات CRM ، عملیات زیر است کمک در شناسایی مشکلات بلقوه مشتریان ... ادامه مطالب