نام و نام خانوادگی (*) :

نام پدر:

تاریخ تولد (*) :

پست الکترونیکی (*) :

شماره تماس (*) :

کد ملی (*) :

محدوده سکونت (*) :

رشته تحصیلی :

آیا سابقه بیمه دارید؟
بلهخیر

آخرین مدرک تحصیلی (*) :
دیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشد

شغل درخواستی (*) :

منابع انسانیمالیCRMحراستکنترل ترافیکخدماتبازرگانیصندوقدارفروشندهمارکتینگانبارمهندسیمدیر سطح

سوابق شغلی :

سوابق آموزشی :

ارسال رزومه بصورت pdf، حجم کمتر از ۲ MB