نام و نام خانوادگی (*) :

  نام پدر:

  تاریخ تولد (*) :

  پست الکترونیکی (*) :

  شماره تماس (*) :

  کد ملی (*) :

  محدوده سکونت (*) :

  رشته تحصیلی :

  آیا سابقه بیمه دارید؟
  بلهخیر

  آخرین مدرک تحصیلی (*) :
  دیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشد

  شغل درخواستی (*) :

  منابع انسانیمالیCRMحراستکنترل ترافیکخدماتبازرگانیصندوقدارفروشندهمارکتینگانبارمهندسیمدیر سطح

  سوابق شغلی :

  سوابق آموزشی :

  ارسال رزومه بصورت pdf، حجم کمتر از ۲ MB