وقتی دستی را به یاری میگیری بدان دست دیگرت در دست خداست

مراسم افتتاح خوابگاه دخترانه دانشگاه امیرکبیر تهران با ظرفیت ۲۴۰ دانشجو موقوفه مهندس حسن رفتاری

نظرات غیر فعال هستند