دیگر در مرکز خرید پالادیوم فعالیتی ندارد.می توانید به شعبه گالریا و یا آوا سنتر مراجعه کنید

نظرات غیر فعال هستند