0:00
0:00

برنامه ریزی  و محاسن و معایب روش های متمرکز و غیر متمرکز

محاسن نظام برنامه ریزی متمرکز

به علت آنکه تصمیم گیری توسط عده معدودی انجام میگیرد ، تصمیم سریع تر اتخاذ میشود

از آنجایی که تصمیم های اتخاذ شده درباره تهیه و تنظیم برنامه ، بعد از تصویب در تمام واحد های کشور قابل اجرا میباشد . مشکلات و مسایل اجرایی مشابه  و معدودی وجود خواهد داشت

دستور العمل ها و شیوه های اجرایی برای کلیه واحد های کشور به طور یکسان تهیه میگردد در نتیجه در هزینه های مربوط به تهیه و توزیع هماهنگی و صرفه جویی کامل به عمل خواهد آمد

بخاطر تربیت و تامین انسانی سریعتر صورت میگیرد

به خاطر آنکه همه استان ها و مناطق کشور از نظر مالی وابسته به مرکز هستند ، از بودجه و امکانات مالی نسبتا یکسانی بهره مند میگردد

معایب نظام برنامه ریزی متمرکز

از آنجا که تصمیم گیری ها غالبا توسط کسانی انجام می شود که عملا از محیط اجرایی به دورند و با نیازها و شرایط و امکانات موجود در آنن واحد ها و مناطق آشنایی ندارند ، بیشتر تصمیماتشان با نیازها و شرایط و امکانات موجود مطابقت نمی کند

به لحاظ آنکه برنامه  به طور یکسان برای تمام مناطق کشور تهیه و تنظیم میگردد ، نیاز ها و شرایط و امکانات محلی نادیده گرفته میشود

مجریان برنامه و مدیران در واحد های مربوط قادر نیستند که برنامه های ابلاغب را در راستای پاسخگویی به نیازها و شرایط و امکانات محلی تغییر دهند

برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز

برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز

نظرات غیر فعال هستند