در این واحد شکایات مشتریان دریافت میشود و پس از ارجاع به سوپر وایزر مربوطه به شکایت رسیدگی میشود