گروهی دیگر از کارشناسان واحد امور مشتریان با برگزاری نظرسنجی‌های دوره ای برنامه ریزی شده و هدفمند با استانداردهای جهانی CSM ، با اعتقاد بر این اصل که نظرسنجی های دوره ای در کل مجموعه ما را به سمت رفع مشکلات و نواقص می‌برد و باعث هرچه بیشتر شدن کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه آن ایجاد رضایتمندی روزافزون در مشتریان می گردد، در حال خدمت رسانی به شما مشتریان گرامی میباشند . نظرسنجی ها این رسالت را به ما یادآوری می‌کنند که به دنبال تحقق جمله ” همیشه حق با مشتری است” به تعهدات خود پایبند باشیم.