خط مشی CRM مرکز تجاری و اداری پالادیوم

مرکز خرید پالادیوم با مدیریت نوین در خدمات رسانی به شهروندان و مشتریان در عرصه بنگاه داری در مراکز تجاری توانسته رضایت طیف وسیعی از مشتریان و کاربران را در سال های اخیر جلب نماید.
مدیریت این مجموعه بر این باور است که تجربیات و دانش تمام پرسنل و ذینفعان می تواند به صورت سیستماتیک در چارچوب استانداردهای ISO 10002:2014 و ISO 10004 :2012 برای پیشبرد اهداف سازمانی موثر واقع شود.
ذینفعان این مرکز تجاری با ارائه راهکارها و رهنمود های خود توانسته اند کمک شایانی برای ارتقا خدمت رسانی در این مجموعه نمایند. و در همین راستا نیز تمام الزامات قانونی و مقرراتی به صورت مستمر رعایت می گردد .
اهداف ذیل در راستای تعهد به موارد فوق الذکر تدوین شده است .
افزایش ضریب ایمنی برای تمام ذینفعان حاضر در مجتمع تجاری و اداری پالادیوم
کاهش هزینه های مرتبط با خرید و ایجاد فرهنگ خرید موفق و موثر
افزایش سرعت و کیفیت پاسخ دهی به شکایات در راستای بهبود مدیریت شکایت مشتریان
افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان در راستای بهبود خدمات و شناسایی نیازه های بالقوه آنها
ارتقا دانش فنی و تخصصی پرسنل بعنوان سنگ بنای سازمان و ایجاد مدیریت دانش
بهبود مدیریت پسماند در خصوص حفظ و نگهداری محیط پیرامون خود
این خط مشی، باور تمام پرسنل حاضر در مرکز تجاری پالادیوم می باشد.

در همین خصوص سالیانه خط مشی در جلسات بازنگری مدیریت مورد بازبینی و در صورت نیاز بازنگری خواهد شد .