اصول بخش رسیدگی به شکایات در امور مشتریان

 هر یک شکایت ، فرصتی برای بهبود است وهر شکایت از سوی مشتری برای امور مشتریان حائز اهمیت می باشد
مشتری حق دارد شکایت کند
شکایت مشتری نباید تغییری در خدمت رسانی بدهد
شکایت مشتری یک واقعه محرمانه ست
مرجع رسیدگی به شکایات باید به طور شفاف معرفی گردد
رسیدگی به شکایات توسط کارشناسان ارشد امور مشتریان رسیدگی و حل و فصل میشوند
مقام رسیدگی کننده به شکایات باید تام الاختیار باشد
آیین نامه یا شیوه نامه رسیدگی به شکایات مشتریان ، به تصویب هیئت مدیره رسیده و لازم الاجراست
رسیدگی به شکایات مشتریان برای امور مشتریان از الویت برخوردار است
واحد رسیدگی کننده به شکایات ،مستقیما تحت نظر امور مشتریان مرکز خرید پالادیوم میباشد

 

رسیدگی به شکایات در امور مشتریان

رسیدگی به شکایات در امور مشتریان

اهداف رسیدگی به شکایات در امور مشتریان

یک واحد ستادی یا مدیریت شکایات مشتریان ، نوعا اهداف زیر را تعقیب میکند
درک بهتر نیازها و خواسته های مشتری
شناسایی نقاط ضعف و کاستی ها
اخذ بازخورد از مشتری
بهبود خدمات و رسیدگی به شکایات مشتریان در امور مشتریان
ایجاد رضایت در مشتری
آگاه کردن مشتریان از سازو کار های اجرایی واحد شکایات
حفظ مشتریان قدیمی
اثبات مشتری گرایی قدیمی
ایجاد نگرش مثبت در مشتری

مقالات بیشتری بخوانیم

مدیریت شکایات مشتریان در امور مشتریان

 رسیدگی به شکایت مشتریان در واحد امور مشتریان

 

نظرات غیر فعال هستند