مدیریت شکایات مشتریان در امور مشتریان به معنی مجموعه عملیات یا فرآیند تجزیه و تحلیل ، طرح ریزی ، اجرا و کنترل همه ی فعالیت های یک بنگاه اقتصاد در رویارویی با شکایات ، ایرادات ، انتقادات ، نظرات مشتریان در مورد کالا ، خدمت ، فروشندگان ، تکنسین های خدمات ، مدیران و مجریان و بالاخره کادرهای اداری و مالی سازمان است
توجه به موارد زیر می تواند اهمیت مدیریت شکایات مشتریان در امور مشتریان را بیان کند :
بهترین روش ارتباط با مشتریان ، برقراری ارتباطی خوب ، عاطفی و دوستانه است
رسیدگی مناسب و مطلوب به شکایات مشتریان باعث بهبود ذهنیت مشتری و افزایش فروش میشود
اگر سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان به درستی انجام شود بین ۵۰ الی ۴۰۰ درصد به بازگشت سرمایه کمک میکند
شکایات مشتریان به منزله اطلاعات رایگانی ست که در اختیار بنگاه اقتصادی قرار میگیرد و میتوان از آنها برای پی بردن به نیازها، اشکالات محصولات و خواسته های مشتریان پی برد
مشتری شاکی دشمن بنگاه اقتصادی نیست . هر شکایت او ، فرصتی برای رفع اشکال و بهبود وضعیت است . پس از شکایات استقبال کنیم و نشان دهیم که آماده ی قبول شکایات ، انتقادات و پیشنهادات های سازنده مشتری هستیم
شکایات مشتریان باید به واحدهای مستقلی مانند روابط عمومی ، بازرسی یا دفتر مدیر ارشد برسد و مورد بررسی قرار گیرد . بسیاری از شکایات در مسیر رسیدگی مفقود میشوند

مدیریت شکایات مشتریان امور مشتریان

مدیریت شکایات مشتریان امور مشتریان

[message type=”info” message=”وقتی مشتری ما را انتخاب میکند ، به ما لطف کرده است ، وقتی ما به او خدمت میکنیم ، انجام وظیفه میکنیم .گاندی “]

نظرات غیر فعال هستند