استخدام خانم یا آقا با مدرک مهندسی صنایع و آشنایی با برنامه تحلیل سیستم ها و روش ها

نظرات غیر فعال هستند