تمامی مدارک یافت شده تا تاریخ ۱۳ آذر ۹۷ به صندوق پستی تحویل داده شده است