واقع در فودکورت طبقه سوم مرکز خرید پالادیوم

نظرات غیر فعال هستند