مشتریان گرامی چنانچه یکی از مدارک پیدا شده متعلق به شما میباشد خواهشمند است در خصوص ادامه پیگیری با شماره تماس ۲۲۰۱۰۶۰۰ داخلی ۱۳۰۵ تماس حاصل کرده تا با هماهنگی مدارک به شما تحویل

داده شود

تمامی مدارک تا تاریخ ۱۳ آذر تحویل اداره پست شده است

تمامی مدارک یافت شده تا تاریخ ۲۲ مهر ۹۷ به صندوق پستی تحویل داده شده است