خدمات CRM (شرح خدمات مدیریت ارتباط با مشتریان )

منظور از خدمات CRM ، عملیات زیر است
کمک در شناسایی مشکلات بلقوه مشتریان ، قبل از بروز آن*
فراهم کردن اطلاعات مورد نظر مشتریان از طریق وب سایت ها*
فراهم کردن سازوکاری کاربر پسند برای ثبت شکایت ها زیرا که بدیهی ست اگر شکایتی ثبت نشود ، امکان رسیدگی وجود نخواهد داشت و مشتری ناراضی خواهد* شد.
فراهم آوردن روش و سازوکار رسیدگی به شکایت زیرا که هر چه این سازوکار سریع تر باشد ، رضایت مشتری سریع تر خواهد شد*
شناسایی ضوابط و فاکتورهای کیفیت از دیدگاه مشتری و طراحی استراتژی خدمت رسانی به مشتری بر اساس نیازها و انتظارات او*
فراهم کردن سازوکاری برای مدیریت و برنامه ریزی زمانی نگهداری ، تعمیر و گشتیبانی*
فراهم کردن سازوکاری برای ردیابی قراردادهای مشتری یا بنگاه اقتصادی و انجام آن به شیوه ی یکپارچه به طوری که مشتری هر چه مشتری شفاف تر با همه ی مفاد قرار داد آشنا گردد
یکپارچه سازی و تجمیع سیستم ها و اطلاعات مربوط به فروش ، تولید و مالی برای مشتریان*

 

CRM خدمات

CRM خدمات

نتایج کارهای CRM ( مدیریت ارتباط با مشتریان )

CRM در شئون مختلف سازمان اثر گذار است . این آثار را میتوان در موارد زیر مشاهده کرد
اثر بر ساختار سازمانی*
اثر بر افراد و کارکنان و به طور کلی منابع انسانی*
اثر بر سیستم های پاداش و تنبیه*
اثر بر فرآیندهای پردازش اطلاعات مشتری*
اثر بر ترکیب و جابجایی پرسنل*
اثر بر بهبودی عملکرد اقتصادی سازمان*

تعریفی از گاندی که سرلوحه ی تمامی پرسنل CRM مرکز خرید پالادیوم میباشد
وقتی مشتری ما را انتخاب میکند ، به ما لطف کرده است .وقتی ما به او خدمت میکنیم ، انجام وظیفه میکنیم

نظرات غیر فعال هستند