مجموعه مرکز خرید پالادیوم دارای ولد پارکینگ می باشد.