رستوران و فود کورت مرکز خرید پالادیوم

فود کورت GB (همکف ب)

بستنی لادیگیزیا

بستنی لادیگیزیا

↵ فود کورت GB
22663739

گامبی

گامبی

↵ فود کورت GB
22663739

اسپیو

اسپیو

↵ فود کورت GB
22668849

مرغ سوخاری دی

مرغ سوخاری دی

↵ فود کورت GB
22663574

برگر دان تان

برگر دان تان

↵ فود کورت GB
۲۲۶۶۴۸۸۵

رستوران نوده

رستوران نوده

↵ فود کورت GB
22432432

کافی شاپ رئیس

کافی شاپ رئیس

.
.
↵فود کورت GB
22663611

.

.

کافه دوناتو

کافه دوناتو
↵فود کورت GB ، روبروی دارخانه
22564738

فود کورت طبقه سوم

کافی شاپ لیبرو

کافی شاپ لیبرو

↵ فود کورت طبقه سوم
22660401

برگر فکتوری

برگر فکتوری

↵ فود کورت طبقه سوم
22668031

رادمان

رادمان

↵ فود کورت طبقه سوم
22663739

رستوران ژاپنی کاتسو

رستوران ژاپنی کاتسو

↵ فود کورت طبقه سوم، پلاک 307
22660509

کباب نو

کباب نو

↵ فود کورت طبقه سوم
22030189

سالسا

سالسا

↵ فود کورت طبقه سوم
22660849

دونرمارکت

دونرمارکت

↵ فود کورت طبقه سوم
22660879

کات

کات

↵ فود کورت طبقه سوم
22663327

مُسَما

مُسَما

↵ فود کورت طبقه سوم
22661530

پستو

پستو

↵ فود کورت طبقه سوم
22661187

وینگرز

وینگرز
↵ فود کورت طبقه سوم
22662125

سالادبار وِرده

سالادبار وِرده

.
.
↵ فود کورت طبقه سوم
22661099

.

.

خاتون پلاس

خاتون پلاس

↵ فود کورت طبقه سوم
22666578

رستوران روماتای

رستوران روماتای

↵ فود کورت طبقه سوم
22663445

رستوران ها و کافی شاپ ها

کافه رستوران بلوار

کافه رستوران بلوار

↵ طبقه دوم
22664634

کافه ویونا

کافه ویونا

↵ همکف آ
22668781

کافه رستوران دنجا

کافه رستوران دنجا

↵ نیم طبقه سوم
22025254

کافه هاب

کافه هاب

.

.

↵ طبقه دوم
۲۲۶۶۴۸۸۵

.

.

طبقه چهارم

رستوران برزیلی رودیزیو

رستوران برزیلی رودیزیو

↵ طبقه چهارم
22663306

کافه رستوران لبنانی مهنا

کافه رستوران لبنانی مهنا

↵ طبقه چهارم
22661178

رستوران ایرانی اسپیو رویال

رستوران ایرانی اسپیو رویال

.

.

↵ طبقه چهارم
22668849

.

.